Działalność

Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu prowadzi następujące formy pracy kulturalnej:

Kino Wawel – Stała współpraca z kilkunastoma szkołami podstawowymi, którą kontynuujemy od kilku lat, staranny dobór repertuaru dzięki współpracy z wszystkimi dostępnymi dystrybutorami filmów z Krakowa a są to:

 • Instytucja Filmowa Apollo Film;
 • Graffiti Info

oraz dystrybutorami z Warszawy:

 • Instytucja Filmowa UIP;
 • Warner Bros Poland;
 • Forum Film Poland;
 • Monolith Film;
 • Kino Świat
 • Imperial Cinepix

pozwala mieć nadzieję na dobry wynik frekwencyjny i finansowy w roku bieżącym.

Utrzymanie dotychczasowego stanu kultury z uwzględnieniem zapotrzebowania społeczeństwa na nowe formy pracy kulturalnej to jedno z podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury. Czym większa oferta programowa proponowana społeczeństwu – tym większa możliwość zaspakajania ich potrzeb kulturalnych.

Gminny Ośrodek Kultury jest największą placówką wychowania pozaszkolnego na terenie gminy dzięki pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną w pracowniach: plastycznej, fotograficznej, muzycznej, kursach tańca towarzyskiego, nauki gry na instrumentach, zespołach muzycznych, tanecznych: hip-hop, dowolny, jazzowy oraz aerobik.

 

Praca instruktorska z młodzieżą szkolną:

KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO, HIP-HOP, TANIEC JAZZOWY I DOWOLNY – zajęcia taneczne odbywać się będą tak jak w latach poprzednich w Wojniczu w Domu Grodzkim. Bierze w nich udział około 70 osób. Dzieci i młodzież kursu tańca towarzyskiego zaprezentują się w większości imprez plenerowych zorganizowanych przez GOK oraz w trakcie uroczystości państwowych. W roku bieżącym planujemy też uruchomić kolejne grupy kursu w świetlicach wiejskich w terenie. Obecnie kurs tańca ma filie w Więckowicach, Sukmaniu, Grabnie oraz w Wielkiej Wsi.

PRACOWNIA PLASTYCZNA – instruktor Pani Stanisława Kumorek. Zajęcia odbywać się będą w Domu Grodzkim w trzech grupach wiekowych. Uczestniczy w nich około 50 osób. W roku bieżącym planujemy zorganizowanie kilku plenerów oraz pod koniec roku wystawy plastycznej w sali wystaw. Planujemy także w miarę posiadanych środków doposażyć pracownie.

PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA – instruktor jest Pan Krzysztof Stós. Zajęcia odbywać się będą w pomieszczeniach adaptowanych na ciemnie i pracownie w Domu Grodzkim. Uczestnicy pracowni przez cały rok będą dokumentować wszystkie ważniejsze wydarzenia w naszej Gminie. W miesiącach letnich planujemy wyjazdowy plener.

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH DĘTYCH – którą od marca 2004 roku prowadzi kapelmistrz orkiestry Pan Cezary Chmiel. Frekwencja w zależności od ilości chętnych. Najlepsi z uczniów w sposób naturalny zasilą Gminną Orkiestrę Dętą.

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI  III Wieku – kontynuacja I etapu oraz wprowadzenie II etapu. Misją Akademii jest rozwijanie i wspieranie aktywności intelektualnej, artystycznej i ekonomicznej ludzi starszych. Program Akademii składa sie z trzech części – spójnych i wzajemnie się uzupełniających, dających uczestnikom podstawy teoretyczne i praktyczne do realizacji zainteresowań, rozwijania talentów i umiejętności, do organizowania przedsięwzięć ekonomicznych – do partycypacji generacji III wieku w procesach kulturowych.

 

Praca z amatorskimi zespołami artystycznymi:

CHÓR TE DEUM od kilku lat pod patronatem GOK. Opiekę nad chórem sprawuje Pan Cezary Chmiel. Chór uświetnia swymi występami uroczyste msze święte organizowane z okazji świąt państwowych oraz kościelnych. Chór wystąpił na Koncercie Noworocznym.

UNIWERSAL BAND – to zespół, który powstał w świetlicy wiejskiej w Zakrzowie. Opiekę nad zespołem sprawuje Pan Stefan Sowa – kierownik świetlicy. Od grudnia 2009 roku opieką zajął się Pan Józef Janta z Bochni. Zespół pod jego przywództwem zrobił bardzo duże postępy muzyczno repertuarowe. Zaprezentował się na wielu imprezach gminnych, parafialnych, biesiadnych itp. Zespół ma ambicję uprawiać muzykę instrumentalną od jazzu do muzyki popularnej. W roku 2011 ambicją zespołu jest zaangażowanie solistki, solisty w celu powiększenia swojej oferty muzycznej.

ORKIESTRA DĘTA MIASTA WOJNICZA Kapelmistrzem orkiestry od marca ubiegłego roku jest Pan Cezary Chmiel. Orkiestra weźmie udział tak jak w latach ubiegłych we wszystkich uroczystościach państwowych, gminnych, Wojnickiej Majówce, Dożynkach Gminnych, innych okolicznościowych. Planujemy też wyjazdy Orkiestry na powiatowe i wojewódzkie przeglądy orkiestr dętych.

MŁODZIEŻOWE ZESPOŁY MUZYCZNE: – AKHAJOU, WOJNICKA GRUPA ROCKOWA. Próby zespołów odbywają się na scenie sali widowiskowej kina Wawel we wszystkie dni tygodnia.  Zespoły prezentują się w miarę potrzeb na imprezach gminnych, Wojnickiej Majówce, Dożynkach. Zaprezentują gminę Wojnicz tak jak w latach poprzednich na różnych przeglądach.

ZESPÓŁ OBRZĘDOWY – z Dębiny Zakrzowskiej. Zespół kultywuje od wielu lat tradycje wieńca dożynkowego pragnie też poszerzyć swój repertuar o stare obrzędy, które niegdyś odbywały się na naszym terenie. Od kilku lat przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury bierze udział w przeglądach wieńca dożynkowego zdobywając nagrody, wyróżnienia. W roku bieżącym zespół wystąpi w czasie dożynek gminnych, weźmie udział w powiatowych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich przeglądach wieńców dożynkowych.

KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO – działa od 1990 roku pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury przez cały ten czas jest prowadzony przez Panią Teresą Gajda. Od roku 2010 wprowadziliśmy nowe formy taneczne: HIP-HOP, TANIEC JAZZOWY, oraz DOWOLNY.

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ECHO DOLINY – z Biadolin Radłowskich reaktywował swoją działalność jesienią 2003 roku. Prowadzony przez fachowych instruktorów – choreografa Pana Krzysztofa Przepiórkę oraz akompaniatora szybko dochodzi do niedalekiej świetności. Próby zespołu odbywają się w remizie OSP. Zespół działa
w dwóch grupach wiekowych i skupia około 50 osób.

ZESPÓŁ LUDOWY „Mali Grabnianie” z GRABNA – Zespół powstał na kanwie zespołu dożynkowego, który został zorganizowany na potrzeby dożynek gminnych w Grabnie 2003 roku dzięki porozumieniu podpisanemu przez GOK z Dyrekcją Szkoły.     Z zespołem pracuje choreograf Pan Janusz Cierlik wraz z akompaniatorem. W repertuarze zespołu oprócz folkloru jest też widowisko kolędnicze. Zespół zaprezentuje się we wszystkich imprezach gminnych. Próby odbywają się w nowo otwartym Wiejskim Domu Kultury w Grabnie.

GRUPA TEATRALNA Z MILÓWKI – Działa od kilku lat. Skupia dzieci i młodzież szkolną. Na przełomie roku 2010/2011 grupa przygotowała spektakl – „Staropolskie Kolędowanie”.

W roku 2011 Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu planuje przygotować kilka wystaw artystów profesjonalnych, które zaprezentuje w sali wystaw Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej.

 

Działalność kulturalna w terenie:

W roku 2011 planujemy utrzymać stan posiadania placówek kulturalnych tj. świetlic na terenie naszej gminy. Do tej pory działają już świetlice w następujących miejscowościach: Zakrzów, Łukanowice, Milówka, Sukmanie, Grabno, Biadoliny Radłowskie, Dębina Łętowska, Dębina Zakrzowska, Isep, Więckowice, Łopoń, Wielka Wieś. We wszystkich świetlicach, które reaktywowały swoją działalność mieszkańcy wsi decydują o profilu działalności powyższych placówek. Sami też desygnują osobę, która ich zdaniem ma w nich pracować i prowadzić określoną działalność. Dofinansowanie i wyposażenie w podstawowy sprzęt świetlic reaktywowanych w celu zapewnienia ich działalności /gry planszowe, szachy, karty do brydża, stoły do gry w tenisa, komputery lub play-station zapewnią zatrudnionym świetlicowym podstawę działania – organizowanie konkursów, zawodów itp. W niektórych powstały lub reaktywowały swoją działalność zespoły ludowe (w Biadolinach Radłowskich, Grabnie, Dębinie Zakrzowskiej i Zakrzowie).

Propozycje programowe Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu dla świetlic działających na terenie gminy to:

 • kurs tańca towarzyskiego – minimum 20 osób,
 • nauka języka angielskiego – minimum 10,
 • kursy walk wschodu – minimum 20 osób,
 • zajęcia z plastyki /kółko plastyczne/ – minimum 20 osób,
 • zajęcia z fotografii /kółko fotograficzne/ – minimum 10 osób,
 • HIP-HOP, TANIEC JAZZOWY I DOWOLNY – minimum 20 osób.

W razie potrzeby Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu pomaga organizacyjnie
i sprzętowo (sprzęt nagłaśniający, muzyczny, scena plenerowa, sprzęt oświetleniowy itp.) przy organizacji większych imprez typu zabawy choinkowe, turnieje i zawody gminne, wiejskie, imprezy okolicznościowe.